logo_utan_bakgrunn.png
 

Volda Småbåtlag
Postboks 88
6101 Volda
Orgnr. 997 893 999

 

Styreleiar 2022
Frode Opsvik
Telefon: 450 65 503
Epost:
voldasmabatlag@gmail.com

  Volda Småbåtlag  

Årsmøte torsdag 17. februar 2022

Annonse i Møre 22. januar 2022
Annonse i Møre 22. januar 2022

Det var årsmøte for Volda Småbåtlag torsdag 17. februar 2022 kl. 19.00 på Volda turisthotell.

Styret foreslo vedtektsendring og utmelding av KNBF.

Følgjande saksliste er oppdatert etter at fristen for innsending av saker var ute.

Sakliste for årsmøtet:

 1. Opning, godkjenning, val av møteleiar og referent.
 2. Årsmelding for 2021.
  Årsmeldinga frå styret finn du her: Årsmelding 2021
 3. Rekneskap for 2021.
  Årsrekneskap utarbeidd av Regnskaphuset finn du her: Årsrekneskap 2021 (korrigert 8/2 etter revisjon)
  Revisjonsmedling finn du her: Revisjonsmelding 2021
 4. Innkomne saker.
  1. Styret foreslår å gjere følgjande endring i §10 i vedtektene:
   Setninga «Ledig hamneplass skal gjerast kjend for medlemane med oppslag på oppslagstavlene i hamneområda» går ut, og blir erstatta av følgjande to setningar:
   «Ledig hamneplass skal gjerast kjend for medlemmane på heimesida til Småbåtlaget. Medlemmer som står på venteliste for byte eller kjøp av plass vert varsla via e-post eller SMS under føresetnad om at oppdatert kontaktinformasjon er gitt.»
  2. Etter innspel frå ein av medlemmane, foreslår styret å gjere følgjande endring i §12 i vedtektene:
   Setninga «Etter pålegg frå Kystverket gjeld følgjande for Volda Hamn: Yrkesfiskarar skal ha fortrinnsrett til fast fortøyningsplass ved flytebryggene på same vilkår som andre medlemar i laget.» vert stroken.
  3. Styret forslår at årsmøtet vedtek å melde Småbåtlaget ut av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) med verknad frå 1.1.2022.
   Småbåtlaget er medlem av KNBF med momskompensasjonsordninga som hovudargumentet for medlemskapen. Årskontingenten i KNBF er høgare enn det Småbåtlaget har fått i årleg momskompensasjon, og ordninga er no stramma inn slik at utsiktene for kompensasjon er mindre enn tidlegare.
  4. Styret har motteke følgjande forslag om justering av breiddemeterpris frå ein av medlemmane:
   «Det var i mange år vanleg praksis at breiddemeter pris vart indeksjustert etter SSB konsumprisindeks. Dette har ikkje vore gjort på fleire år no, eg meiner difor at det er på tide at denne vert justert. Mitt forslag er at breiddemeterpris vert justert opp med kr 2000,- pr meter. Denne auke for den mangeårige forsømde indeksjusteringa.»
 5. Fastsetjing av hamneavgift etc.
  1. Styret foreslår å halde avgiftene uendra. Altså: Hamneavgift kr 1000 pr år i fastdel for alle medlemmar, og kr 400 pr breiddemeter båtplass. Pris ved utleige av båtplass kr 25 pr breiddemeter pr månad.
  2. Styret foreslår følgjande nye praksis: Når nye medlemmer melder seg inn i Småbåtlaget etter utgangen av mars, er hamneavgifta kr 100 pr månad som står att av innmeldingsåret.
 6. Budsjett for 2022.
  Styret sitt framlegg til budsjett finn du her: Budsjettframlegg 2022
 7. Val
  Valnemnda sitt framlegg finn du her: Innstilling frå valnemnda for 2022
  Styret foreslår Leif Inge Skare som revisor.

Referat/protokoll frå tidlegare årsmøter

I tabellen nedanfor finn du referat/protokollar frå årsmøter i Volda Småbåtlag.
Når du trykker på lenkene blir referata lasta ned som pdf-dokument i nettlesaren din.

Dokumenta er av ulik sjanger og detaljeringssgrad,
men dei viser kva som er skriftleggjort for ettertida frå desse møta.

Dato Type

Referat/Protokoll

17. februar 2022 Vanleg Årsmøte - 2021
18. mai 2021 Omframt Omframt årsmøte - mai 2021 
25. februar 2021 Vanleg (digitalt)
Årsmøte - 2020
20. februar 2020 Vanleg Årsmøte - 2019
21. februar 2019 Vanleg Årsmøte - 2018
15. februar 2018 Vanleg Årsmøte - 2017
16. februar 2017 Vanleg Årsmøte - 2016
17. februar 2016 Vanleg Årsmøte - 2015
19. februar 2015 Vanleg Årsmøte - 2014
27. februar 2014 Vanleg Årsmøte - 2013
28. november 2013 Omframt Omframt årsmøte - november 2013 
12. august 2013 Omframt Omframt årsmøte - august 2013
14. mars 2013 Omframt Omframt årsmøte - mars 2013
14. februar 2013 Vanleg Årsmøte - 2012
23. februar 2012 Vanleg Årsmøte - 2011

CMS og Design: Osberget