Årsmøter

Årsmøter

Årsmøte for 2023 vart arrangert 14. februar 2024

Stad: Vesle auditorium, Berte Kanutte-huset, Høgskulen i Volda.
Tid: Onsdag 14. februar 2024 kl. 1900.

Frist for innmelding av saker til årsmøtet var 31. januar 2024.

Sakliste til årsmøtet 14. februar 2024

 1. Opning, godkjenning, val av møteleiar og referent
 2. Årsmelding 2023
  Forslag til vedtak: «Årsmøtet tek årsmeldinga for 2023 til vitande».
 3. Rekneskap 2023
  Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner den reviderte årsrekneskapen for 2023».
 4. Fastsetjing av hamneavgift etc.
  Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner forslaget om uendra hamneavgift»
 5. Innkomne saker
  Styret sitt forslag til vedtak: «Årsmøtet vedtek at verdien av båtplassane aukar tilsvarande innbetalt breiddedel av hamneavgifta frå og med 2024»
 6. Budsjett 2024
  Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2024»
 7. Val
  Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner valnemnda si innstilling for 2024».

Sakspapir til årsmøtet 14. februar 2024:


Protokollar frå årsmøter