Årsmøter

Årsmøter

Årsmøtet for 2021 - torsdag 17. februar 2022

Det var årsmøte for Volda Småbåtlag torsdag 17. februar 2022 kl. 19.00 på Volda turisthotell.

Styret foreslo vedtektsendring og utmelding av KNBF.

Følgjande saksliste er oppdatert etter at fristen for innsending av saker var ute.

Sakliste for årsmøtet:

 1. Opning, godkjenning, val av møteleiar og referent.
 2. Årsmelding for 2021.
  Årsmeldinga frå styret finn du nedanfor (Årsmelding 2021)
 3. Rekneskap for 2021.
  Årsrekneskap utarbeidd av Regnskaphuset finn du nedanfor: Årsrekneskap 2021 (korrigert 8/2 etter revisjon)
  Revisjonsmelding finn du nedanfor (Revisjonsmelding 2021)
 4. Innkomne saker.
  a. Styret foreslår å gjere følgjande endring i §10 i vedtektene
  :
  Setninga «Ledig hamneplass skal gjerast kjend for medlemane med oppslag på oppslagstavlene i hamneområda» går ut, og blir erstatta av følgjande to setningar:
  «Ledig hamneplass skal gjerast kjend for medlemmane på heimesida til Småbåtlaget. Medlemmer som står på venteliste for byte eller kjøp av plass vert varsla via e-post eller SMS under føresetnad om at oppdatert kontaktinformasjon er gitt.»
  b. Etter innspel frå ein av medlemmane, foreslår styret å gjere følgjande endring i §12 i vedtektene
  :
  Setninga «Etter pålegg frå Kystverket gjeld følgjande for Volda Hamn: Yrkesfiskarar skal ha fortrinnsrett til fast fortøyningsplass ved flytebryggene på same vilkår som andre medlemar i laget.» vert stroken.
  c. Styret forslår at årsmøtet vedtek å melde Småbåtlaget ut av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) med verknad frå 1.1.2022.

  Småbåtlaget er medlem av KNBF med momskompensasjonsordninga som hovudargumentet for medlemskapen. Årskontingenten i KNBF er høgare enn det Småbåtlaget har fått i årleg momskompensasjon, og ordninga er no stramma inn slik at utsiktene for kompensasjon er mindre enn tidlegare.
  d. Styret har motteke følgjande forslag om justering av breiddemeterpris frå ein av medlemmane:
  «Det var i mange år vanleg praksis at breiddemeter pris vart indeksjustert etter SSB konsumprisindeks. Dette har ikkje vore gjort på fleire år no, eg meiner difor at det er på tide at denne vert justert. Mitt forslag er at breiddemeterpris vert justert opp med kr 2000,- pr meter. Denne auke for den mangeårige forsømde indeksjusteringa.»
 5. Fastsetjing av hamneavgift etc.
  a. Styret foreslår å halde avgiftene uendra. Altså: Hamneavgift kr 1000 pr år i fastdel for alle medlemmar, og kr 400 pr breiddemeter båtplass. Pris ved utleige av båtplass kr 25 pr breiddemeter pr månad.
  b. Styret foreslår følgjande nye praksis: Når nye medlemmer melder seg inn i Småbåtlaget etter utgangen av mars, er hamneavgifta kr 100 pr månad som står att av innmeldingsåret.
 6. Budsjett for 2022.
  Styret sitt framlegg til budsjett finn du nedanfor (Budsjettframlegg 2022)
 7. Val
  Valnemnda sitt framlegg finn du nedanfor: (Valnemnda si innstilling for 2022)
  Styret foreslår Leif Inge Skare som revisor.

Sakspapir til årsmøtet 17. februar 2022


Protokollar frå tidlegare årsmøter