Årsmøter

Årsmøter

Årsmøte for 2022 - torsdag 9. februar 2023

Det blir årsmøte for Volda småbåtlag torsdag 9. februar 2023 kl. 19.00 i Berte Kanutte-huset (vesle auditorium) på Høgskulen i Volda. Enkel servering.

Styret foreslår vedtektsendring, sjå sak 4.

Frist for innmelding av saker til årsmøtet var 26. januar 2023.

Sakliste til årsmøtet 9. februar 2023 (sjå sakspapir nedanfor):

 1. Opning, godkjenning, val av møteleiar og referent

 2. Årsmelding
  Styret si årsmelding for 2022 (sjå nedanfor).

 3. Rekneskap
  Årsrekneskap og revisjonsmelding for 2022 (sjå nedanfor).

 4. Innkomne saker
  a. Styret har motteke følgjande sak frå ein av medlemane:

  «Viser til auke av strømpris til 2kr pr kwh. Drift og vedlikehald av strømsøylene er det same om ein bruka lite eller mykje strøm. Dagens ordning med prising og fordeling av kostnader er av den grunn noko urettferdig. Eg vil difor føreslå å auke årsavgift for å dekke vedlikehold og drift av det elektriske anlegget, framfor å auke pris pr kWh langt over gjennomsnittleg straumpris. Vedlikehald og drift av det elektriske anlegget bør likestillast med anna vedlikehald i havna.»

  Styret vil på årsmøtet orientere om årsaka til auken av straumprisen, sjå også omtale av dette i årsmeldinga, og vi inviterer deretter til drøfting av korleis straumprisen skal fastsettast. Vedtektene sin §12B bør bli skriven om i tråd med det årsmøtet kjem fram til.

  b. Styret foreslår å gjere følgjande endring i §7 i vedtektene:
  Setninga «Under styret sorterer ei Vedlikehaldsnemd med 2 medlemar, ein med båtplass i Volda Hamn, og ein med båtplass i Rotsethamna»

  blir endra til:

  «Under styret sorterer ei vedlikehaldsnemnd med 4 medlemar, to med båtplass i Volda Hamn, og to med båtplass i Rotsethamna».

  c. Styret foreslår å gjere følgjande endring i §10 i vedtektene
  :
  Avsnittet
  «Styret kan bestemme bytte av båtplass for einskildmedlemer når dette er nødvendig for å få kabalen med båtplassar til å gå opp. Aktuelle grunnar kan t.d. vere botntilhøve, utriggarlengde, manøvreringsvanskar. Omfordelinga skal gjerast så smidig som råd og om mogleg som frivillig ordning. Kan ein ikkje bli samde, skal styret gjere eit vedtak.»

  blir endra til

  «Styret kan bestemme bytte av båtplass for einskildmedlemar når dette er nødvendig for å få kabalen med båtplassar til å gå opp. Aktuelle grunnar kan til dømes vere botntilhøve, utriggarlengde, manøvreringsvanskar, eller å kunne legge til rette for ombygging, samanslåing eller breiddeendring av båtplassar. Omfordelinga skal gjerast så smidig som råd og om mogleg som frivillig ordning. Kan ein ikkje bli samde, skal styret gjere eit vedtak.»

 5. Fastsetjing av hamneavgift etc.
  Hamneavgifta vart sist endra i februar 2018. Sidan den tid har konsumprisindeksen auka med 18 %. På bakgrunn av dette, saman med behovet for vedlikehald omtala i årsmeldinga, foreslår styret å auke hamneavgifta med 25 %.
  Forslag til nye satsar:
  a. Hamneavgift - fastdel: kr 1250 pr år
  b. Hamneavgift - breiddedel: kr 500 pr breiddemeter pr år
  c. Hamneavgift - innmeldingsåret: kr 125 pr månad
  d. Framleige av båtplass: Maksimum kr 100 pr breiddemeter pr månad
  e. Utleige av gjesteplass sommarhalvåret: kr 150 pr døgn.

 6. Budsjett
  Styret sitt framlegg til budsjett for 2023 (sjå nedanfor).

 7. Val
  Valnemnda sitt framlegg for 2023 (sjå nedanfor).

Sakspapir til årsmøtet 9. februar 2023:Årsmøtet for 2021 - torsdag 17. februar 2022

Det var årsmøte for Volda Småbåtlag torsdag 17. februar 2022 kl. 19.00 på Volda turisthotell.

Styret foreslo vedtektsendring og utmelding av KNBF.

Følgjande saksliste er oppdatert etter at fristen for innsending av saker var ute.

Sakliste for årsmøtet:

 1. Opning, godkjenning, val av møteleiar og referent.
 2. Årsmelding for 2021.
  Årsmeldinga frå styret finn du nedanfor (Årsmelding 2021)
 3. Rekneskap for 2021.
  Årsrekneskap utarbeidd av Regnskaphuset finn du nedanfor: Årsrekneskap 2021 (korrigert 8/2 etter revisjon)
  Revisjonsmelding finn du nedanfor (Revisjonsmelding 2021)
 4. Innkomne saker.
  a. Styret foreslår å gjere følgjande endring i §10 i vedtektene
  :
  Setninga «Ledig hamneplass skal gjerast kjend for medlemane med oppslag på oppslagstavlene i hamneområda» går ut, og blir erstatta av følgjande to setningar:
  «Ledig hamneplass skal gjerast kjend for medlemmane på heimesida til Småbåtlaget. Medlemmer som står på venteliste for byte eller kjøp av plass vert varsla via e-post eller SMS under føresetnad om at oppdatert kontaktinformasjon er gitt.»
  b. Etter innspel frå ein av medlemmane, foreslår styret å gjere følgjande endring i §12 i vedtektene
  :
  Setninga «Etter pålegg frå Kystverket gjeld følgjande for Volda Hamn: Yrkesfiskarar skal ha fortrinnsrett til fast fortøyningsplass ved flytebryggene på same vilkår som andre medlemar i laget.» vert stroken.
  c. Styret forslår at årsmøtet vedtek å melde Småbåtlaget ut av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) med verknad frå 1.1.2022.

  Småbåtlaget er medlem av KNBF med momskompensasjonsordninga som hovudargumentet for medlemskapen. Årskontingenten i KNBF er høgare enn det Småbåtlaget har fått i årleg momskompensasjon, og ordninga er no stramma inn slik at utsiktene for kompensasjon er mindre enn tidlegare.
  d. Styret har motteke følgjande forslag om justering av breiddemeterpris frå ein av medlemmane:
  «Det var i mange år vanleg praksis at breiddemeter pris vart indeksjustert etter SSB konsumprisindeks. Dette har ikkje vore gjort på fleire år no, eg meiner difor at det er på tide at denne vert justert. Mitt forslag er at breiddemeterpris vert justert opp med kr 2000,- pr meter. Denne auke for den mangeårige forsømde indeksjusteringa.»
 5. Fastsetjing av hamneavgift etc.
  a. Styret foreslår å halde avgiftene uendra. Altså: Hamneavgift kr 1000 pr år i fastdel for alle medlemmar, og kr 400 pr breiddemeter båtplass. Pris ved utleige av båtplass kr 25 pr breiddemeter pr månad.
  b. Styret foreslår følgjande nye praksis: Når nye medlemmer melder seg inn i Småbåtlaget etter utgangen av mars, er hamneavgifta kr 100 pr månad som står att av innmeldingsåret.
 6. Budsjett for 2022.
  Styret sitt framlegg til budsjett finn du nedanfor (Budsjettframlegg 2022)
 7. Val
  Valnemnda sitt framlegg finn du nedanfor: (Valnemnda si innstilling for 2022)
  Styret foreslår Leif Inge Skare som revisor.

Sakspapir til årsmøtet 17. februar 2022


Protokollar frå tidlegare årsmøter